Zespół Szkół im. Józefa Czyżewskiego w Opaleniu

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: księgowy

13 marca 2017

Dyrektor Zespołu Szkół w Opaleniu

ul. ks. Ludwika Warneckiego 10, 83-136 Opalenie

na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

(Dz. U. z 2008 r. nr 223, poz. 1458)

 

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 

Określenie stanowiska urzędniczego:

KSIĘGOWY

Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:

 • wykształcenie wyższe – brak doświadczenia,
 • wykształcenie średnie – min. 2 – letni staż pracy,
 • znajomość zagadnień księgowych,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych,
 • pozytywne nastawienie do ludzi,
 • rzetelność, punktualność, komunikatywność,
 • nieposzlakowana opinia.

 

2. Wymagania dodatkowe:

 • samodzielność, umiejętność organizowania własnej pracy, komunikatywność, rzetelność, gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji,
 • dobra znajomość programów MS Office.

 

3. Zakres zadań wykonywanych na podanym stanowisku:

 • dekretacja i numeracja analityczna dowodów księgowych z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej,
 • ewidencja księgowa dokumentów w programie Finanse DDJ,
 • pomoc w sporządzaniu sprawozdań budżetowych, finansowych, GUS, PFRON, SIO,
 • sporządzanie zestawień i analiz finansowych,
 • sporządzanie wniosków dotyczących zaangażowania wydatków,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia,wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzenie na bieżąco kartotek ilościowo – wartościowych majątku rzeczowego niskocennego,
 • wykonywanie innych poleceń nie objętych powyższym zakresem, a zleconych przez przełożonych,
 • współpraca z pracownikiem kadr i płac.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 • CV i list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie (dyplomy, świadectwa),
 • kserokopie potwierdzające dodatkowe kwalifikacje oraz staż pracy,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe ( w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany zostaje do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o nieposzlakowanej opinii.

 

5. Kandydatom oferujemy:

 • pracę w wymiarze 3/4 etatu,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • forma zatrudnienia – umowa o pracę na czas określony z możliwością zawarcia umowy o pracę na czas nieokreślony.

 

List motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgogę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).”

Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do 22.03.2017 r. do godz. 15.00 osobiście lub drogą pocztową w sekretariacie Zespołu Szkół im. Józefa Czyżewskiego w Opaleniu, ul. ks. Ludwika Warneckiego 10, 83-136 Opalenie, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko: Księgowy”

Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dyrektor Zespołu Szkół im. Józefa Czyżewskiego w Opaleniu zaprosi telefonicznie kandydatów wybranych spośród złożonych ofert na rozmowy kwalifikacyjne.

Pobierz:


 

Lista kandydatów

Pobierz:

 


 

Informacja o wynikach naboru

Pobierz:

 


 

Po zakończeniu naboru, Pani Klaudia Karaś zrezygnowała ze stanowiska, w wyniku czego na stanowisko "księgowy" została zatrudniona Pani Barbara Połomska.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Zespół Szkół w Opaleniu
Data utworzenia:2017-03-13
Data publikacji:2017-03-13
Osoba sporządzająca dokument:Krzysztof Markowski
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Markowski
Liczba odwiedzin:6031

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2017-04-03 07:34:56Krzysztof MarkowskiUzupełniono wyniki naboruNabór na wolne stanowisko urzędnicze: księgowy
2017-03-29 14:46:22Krzysztof MarkowskiDodano informację o wynikach naboru. Zmiana sposobu wyświetlania listy kandydatów.Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: księgowy
2017-03-25 16:29:35Krzysztof MarkowskiDodano listę kandydatów spełniających formalne wymaganiaNabór na wolne stanowisko urzędnicze: księgowy